Інформація для викладачів

План підвищення кваліфікації

Список педагогічних працівників Полтвського базового медичного фахового коледжу які атестуються в 2023-2024 н.р.

Всеукраїнська науково-практична конференція
“Актуальні проблеми сучасної освіти та освітні традиції,
перевірені часом”
м. Полтава, 9 листопада 2021 року

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» та Комунальний заклад освіти Полтавський базовий медичний фаховий коледж Полтавської обласної ради повідомляє, що на базі коледжу проводитиметься Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми сучасної освіти та освітні традиції, перевірені часом”. Конференція проводиться з нагоди 150 річчя заснування Полтавського базового медичного фахового коледжу.
Мета конференції – пошук рішень з актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук, виявлення наукового та творчого потенціалу, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом, забезпечення онлайн-платформи для вільного обміну думками та результатами наукових досліджень.
До участі в роботі конференції запрошуються науковці, працівники закладів фахової передвищої освіти, представники освітянської спільноти, а також всі бажаючі, зробити свій внесок у розвиток національної науки.
Мова конференції – українська.
Початок конференції 9 листопада 2021 року о 10:00.
Основні напрямки конференції:
1.Теоретико-методологічні й методичні засади освіти впродовж життя.
2. Психологічні, педагогічні засади особистісного і професійного розвитку викладача.
3. Освіта майбутнього: нові виклики та вектори змін у менеджменті освіти, психології й педагогіці.
4. Підвищення кваліфікації педагогів в умовах нової нормальності: виклики, ідеї, рішення.
5.Сучасні засоби формування й розвитку технологічних компетентностей здобувачів освіти.
6. Сучасні психологічні та педагогічні методи викладання.
7. Керування та контроль самоосвітньої діяльності студента в умовах змішаного та дистанційного навчання.
8. Стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді, активізація науково-дослідної роботи студентів.
9. Управління системою фахової передвищої освіти в умовах модернізації, системи оцінювання.
10. Методологічні основи дистанційної освіти в умовах адаптивного карантину.
11. Візуалізація навчального матеріалу в рамках діджиталізації освітнього процесу.
12. Проблеми та шляхи формування навчальної мотивації студентів до здобуття фахової передвищої освіти.
13. Створення здоров’язберігаючого освітнього простору у закладах фахової передвищої освіти.
14. Напрямки профорієнтаційної роботи як невід’ємної складової формування контингенту студентів.
15. Сучасні аспекти виховної роботи як складової освітнього процесу.

Умови участі в роботі конференції

Необхідно направити до 25 жовтня 2021 року статті, досвід роботи, розробки виховних заходів, оформлені відповідно до вимог (назва файлу – прізвище автора) на адресу: e-mail: pbmk_metod@ukr.net.
Участь у роботі конференції дистанційна: виступ із доповіддю або заочна (публікація тез без виступу).
Всі учасники конференції на e-mail отримують сертифікат учасника (безкоштовно). Сертифікат підвищення кваліфікації ЄКТС – 6 год.
Електронний варіант збірника буде розміщено на сайті Полтавського базового медичного фахового коледжу (pbmk.poltava.ua) та Інституту модернізації змісту освіти.
Вимоги до оформлення статті, досвіду роботи, розробки виховних заходів
1. Структура статті, досвіду роботи, розробки виховних заходів:
– ініціали та прізвище автора, місто, навчальний заклад (у верхньому правому куті аркуша);
– назва статті;
– текст статті виконаний в редакторі Microsoft Word, шрифт – TimesNewRoman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; поля: 3 (ліве), 1,5 (праве), 2 (верхнє, нижнє), формат А4;
2. У тексті статті посилання на використані джерела подаються в квадратних дужках; зазначається порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: [9, с. 42].
3. Сторінки статті нумеруються за порядком, без пропусків і буквених позначень.
4. Обсяг – до 6 сторінок.

 

Заявка
на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Актуальні проблеми сучасної освіти та освітні традиції, перевірені часом»
м. Полтава, 9 листопада 2021 року

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________
Місце роботи ___________________________________
Науковий ступінь______вчене звання _______________
Посада__________________________________________
Організація (установа)____________________________
________________________________________________
Адреса для листування ____________________________
Телефон моб.____________________________________
Е-mail _________________________________________
Тема доповіді:_________________________________________
_____________________________________________________
Форма участі дистанційна (платформа Zoom):_____________
(очна виступ із доповіддю або заочна (публікація тез без виступу))

Адреса оргкомітету

Заявка на участь у конференції надсилається на адресу оргкомітету
e-mail: pbmk_metod@ukr.net
Інформація щодо платформи, ідентифікатора, коду доступу до конференції за посиланням https://forms.gle/yDnyyrhden2KPfN89.
Місце проведення конференції:
Комунальний заклад освіти Полтавський базовий медичний фаховий коледж
Полтавської обласної ради;
Контактна особа: Загорулько Галина Андріївна
Телефон: 050 304 71 41, e-mail: pbmk_metod@ukr.net